Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

woda

Każda ingerencja człowieka w środowisko naturalne wywołuje określone zmiany w przyrodzie. Nie ma się co oszukiwać, nie wpływa to na nią dobrze. Owszem życie ludzi często staje się wygodniejsze, natomiast to odbija się na roślinności czy drzewach. Czas więc dowiedzieć się, czym jest inwentaryzacja przyrodnicza i w jakim celu się ją stosuje.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza? 

Inwentaryzacja przyrodnicza jest spisem elementów przyrody, które występują na danym obszarze. Dotyczy to miejsc, gdzie dokonywane będą inwestycje. Inwentaryzacja przyrodnicza polega na wykonaniu prac terenowych i studialnych. Jej głównym celem jest zbadanie terenu, biorąc pod uwagę wartość przyrodniczą, a więc uwzględniać się będzie w niej np. to, jakie gatunki fauny i flory podlegają szczególnej ochronie. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że celem inwentaryzacji przyrodniczej nie jest w żadnym wypadku powstrzymanie prac, lecz zachęcenie inwestorów do wprowadzenia zasad, dzięki którym dana przyroda będzie lepiej chroniona. 

Kiedy inwentaryzacja przyrodnicza musi zostać przeprowadzona?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. oraz 16 grudnia 2016 r. zawiera informacje, kiedy przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej jest niezbędne, a wręcz obowiązkowe. Dotyczy to szczególnie przedsięwzięć, które mogą wpływać na stan środowiska naturalnego i do tych przedsięwzięć możemy zaliczyć choćby farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, ale też budownictwo przemysłowe czy drogowe, a nawet mieszkaniowe. Warto także pamiętać, że do inwentaryzacji niezbędna jest właściwa metodyka. Optymalny okres wykonania prac powinien wynosić 12 miesięcy. Stosuje się tutaj np. metodykę waloryzacji, która powinna bazować na analizie ewentualnych oddziaływań na środowiska, które są spowodowane przeprowadzonymi pracami. Metodyka inwentaryzacji również pełni ważną rolę. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że inna obowiązuje w przypadku spisu fauny, a inna w przypadku spisu flory. Dobrze wykonana inwentaryzacja ułatwia analizę, jaki wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta, a także środowiska przyrodniczy czy grzyby będzie mieć przeprowadzona praca na danym terenie. Jeżeli inwentaryzacja zostanie wykonana nieprawidłowo bądź dokumenty będą niekompletne, to może się okazać, że zgoda na rozpoczęcie prac nie zostanie tak szybko wydana. Więcej informacji na ten temat można poznać na stronie: http://inwentaryzacja-przyrodnicza.pl.